ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ-ΕΝΕ-24-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2021