ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΙ
N. 5034 Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων PDF
N. 4071 Άρθρο 45 παρ. 2 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 33-34)   PDF
N. 4052 Άρθρο 34 παρ. 1-5 Άρθρο 5 παρ. 1-2 Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Μ. και λοιπές διατάξεις (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 9 παρ. 7, άρθρο 13 παρ. 4, άρθρο 15 παρ. 3, άρθρο 27 παρ. 1, άρθρο 57 παρ. 1-2, κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 11-12) PDF
N. 4316 Άρθρο 16-17 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 27 παρ. 9, κεφάλαιο Η, άρθρο 66 παρ. 40, 42) PDF
N. 4272 Άρθρο 43 παρ. 2-7 Θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση- Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 6 παρ. 2-4, άρθρο 18 παρ. 3, 5, άρθρο 26, άρθρο 27 παρ. 3, 8) PDF
N. 4368 Άρθρο 56 παρ. 1-3, 5, 7 Ρύθμιση θεμάτων Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 2, άρθρο 13 παρ. 5, άρθρο 15 παρ. 4, άρθρο 51 παρ. 5, άρθρο 66 παρ. 8-9, κεφάλαιο Η) PDF
N. 4512 Άρθρο 260 παρ. 2 Συναισθηματικός Δότης – Κάρτα Δότη Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 9 παρ. 2) PDF
N. 4610 Άρθρο 230 παρ. 3 Μονάδες Μεταμόσχευσης – Σκοπός του Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 15 παρ. 1, άρθρο 24 παρ. 2-4., άρθρο 53 παρ. 2) PDF
N. 4600 Άρθρο 140, 141, 142, 172 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Κέντρα δοτών, Τιμολόγηση υπηρεσιών του Ε.Ο.Μ. (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 12 παρ. 1, άρθρο 15 παρ. 2, άρθρο 44 παρ. 4, άρθρο 48 παρ. 5-6, άρθρο 51 παρ. 4, άρθρο 54 παρ. 2, άρθρο 55 παρ. 2, άρθρο 57 παρ. 3-4, άρθρο 58 παρ. 1-3 & 6-7) PDF
N. 4737 Άρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 27 παρ. 10) PDF
N. 4771 Άρθρο δέκατο όγδοο παρ. 1-3 Άρθρο δέκατο ένατο Συναισθηματικός Δότης (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 58 παρ. 4-5) Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών συμπαγών οργάνων (Τροποποίηση Νόμου 3984/2011 άρθρο 19 παρ. 1-10) PDF
N. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις PDF
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ. 6 Κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων PDF
Π.Δ. 93 Προσόντα και καθήκοντα Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων PDF
Π.Δ. 26 Θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/εκ και 2006/86/εκ (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/23/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004) PDF
Π.Δ. 129 Τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση ανθρώπινων ιστών και κυττάρων - Διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των εισαγόμενων ιστών και κυττάρων (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/86/ ΕΚ και ΕΕ 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ) PDF
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ.Α. Γ2γ/ΓΠ 14885 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Κέντρων Δοτών PDF
Υ.Α. Γ4β/ΓΠ.:29364 Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) PDF
Υ.Α.Γ2γ/ΓΠ/81907/2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 «Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ή οι εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης» Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3218) PDF
Υ.Α. Γ2γ/Γ.Π./33512/2020 Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που παρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ή οι εποπτευόμενες από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης PDF
Υ.Α. Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/76110/18 Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατόμου ως προς την προσφορά οργάνων του για μεταμόσχευση PDF
Υ.Α. Α3γ/οικ. 18092 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Οπ.Α) PDF
Υ.Α. Υ4α/31519 Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών -Κατάταξη και Κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους Λήπτες PDF
Υ.Α. Υ4α/36538 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών PDF
Υ.Α. Υ4α/40690 Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. Υ4α/109058/04/2005 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών» PDF
Υ.Α. Υ4α/109058/04 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών PDF
Y.A. Y4α/71720 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών PDF
ΛΟΙΠΑ ΑΡΘΡΑ
Νόμος 4461 Εφημερία ετοιμότητας προς κεντρικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων Ε.Ο.Μ. (Άρθρο 50 παρ. 2) PDF