ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 484.

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-192.

Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), που αφορά την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειας τους, παρατείνεται έως και την 31η.5.2021.