Αθήνα 14/12/2016

                                                                                                     Α.Π. 2112

                             

Προς

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

 

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ :

 • Ο ασφαλισμένος λαμβάνει τις πρώτες μέρες κάθε μήνα βεβαίωση από την μονάδα που αιμοκαθάρεται με τον αριθμό των αιμοκαθάρσεων  που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα
 • Καταθέτει κάθε μήνα στις ΠΕΔΙ :
 • Αίτηση, Αυτοπροσώπως ή άλλο άτομο με εξουσιοδότηση
 • Αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης (Ευθύνη μονάδας νεφρού, Αρ. πρωτ.: οικ. 8436)
 • Βεβαίωση του Δ/ντή της Μονάδας όπου αιμοκαθάρεται, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων αιμοκαθάρσεων στις οποίες υπεβλήθη ο ασφαλισμένος και κατά τις οποίες δεν ήταν νοσηλευόμενος (αρ. πρωτ.: οικ. 53244)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να πιστοποιείται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ασφαλισμένου, ο Α.Μ.Κ.Α., η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και η μονάδα στην οποία αιμοκαθάρεται. Η εν λόγω δήλωση συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και κατατίθεται μία φορά το χρόνο στην υπηρεσία από την οποία αποζημιώνεται (αρ. πρωτ.: οικ. 53244).
 • την πρώτη φορά που επισκέπτεται ΠΕΔΙ καταθέτει τα δικαιολογητικά έναρξης καταβολής οδοιπορικών όπως ορίζεται στις εγκύκλιους του ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ.: οικ. 53244).
 • Από τις ΠΕΔΙ γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών  και εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτηση και ανάλογα σε ποιά ζώνη εφάπαξ ποσού ανήκει ο νεφροπαθής καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό

Σήμερα στις ΠΕΔΙ καταθέτουν δικαιολογητικά οδοιπορικών περίπου το 55% των αιμοκαθαρόμενων (5.500 άτομα), ενώ το 45% εξυπηρετείται από το ΙΚΑ γιατί είναι ασφαλισμένοι του φορέα και υπάρχει συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ.  Στις ΠΕΔΙ ήδη υπάρχει ταλαιπωρία των νεφροπαθών κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, ιδιαίτερα στις πόλεις με μία μόνο ΠΕΔΙ όπως η Θεσσαλονίκη την οποία επισκέπτονται περίπου 700 νεφροπαθείς κάθε μήνα !!!. Από 1/1/2017 και την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ,  όλοι οι νεφροπαθείς θα απευθύνονται στις κατά τόπους ΠΕΔΙ με τις παρακάτω συνέπειες :

 • Δραματική αύξηση της ταλαιπωρίας των αιμοκαθαρόμενων που θα στοιβάζονται στις ΠΕΔΙ (π.χ. την ΠΕΔΙ της Θεσσαλονίκης θα επισκέπτονται κάθε μήνα 1300!!!!!!!! νεφροπαθείς)
 • Περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση του προσωπικού των ΠΕΔΙ (παρά την ενίσχυση τους από προσωπικό του ΙΚΑ), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην καταβολή των οδοιπορικών και την αύξηση των αψιμαχιών με το προσωπικό
 • Δυσφήμιση του ΕΟΠΥΥ

 

Με βάση την παραπάνω κατάσταση που θα διαμορφωθεί και επειδή η ηλεκτρονικοποίηση της απόδοσης των οδοιπορικών των νεφροπαθών θα καθυστερήσει (αποτελεί τη βέλτιστη λύση αφού οι πάροχοι ΜΧΑ και ΜΤΝ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αναγγέλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ τις αιμοκαθάρσεις) προτείνουμε την  παρακάτω διαδικασία:

 1. Μία φορά κάθε μήνα (από την 3η ως την 7η εργάσιμη) ένα στέλεχος από κάθε μονάδα νεφρού (ΜΧΑ ή ΜΤΝ), εξουσιοδοτημένο από την διεύθυνση, θα παραδίδει φάκελο με τα στοιχεία της μονάδας αναγραφόμενα σε αυτό, που θα περιέχει έντυπα και ηλεκτρονικά (cd, dvd, usb) λίστα σε στήλες που θα αναγράφουν αλφαβητικά τους αιμοκαθαρόμενους της μονάδας (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ), και τον αριθμό των αιμοκαθάρσεων που έχει ο κάθε ένας πραγματοποιήσει τον μήνα που πέρασε.

1.1. Την έντυπη λίστα θα συνοδεύουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ για την απόδοση των οδοιπορικών.

 1. Όταν εντάσσεται ένας νέος νεφροπαθής ή αν μεταβληθεί ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, ακολουθούνται όσα ορίζουν οι εγκύκλιοι του ΕΟΠΥΥ, με ενημέρωση των ΠΕΔΙ από τον ίδιο τον πάσχοντα.
 2. Όταν μεταβάλλεται ο τόπος κατοικίας του αιμοκαθαρόμενου για διακοπές η απόδοση των οδοιπορικών ακολουθεί τα ισχύοντα των εγκυκλίων του Οργανισμού και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ίδιο τον πάσχοντα.
 3. Από τις ΠΕΔΙ γίνεται έλεγχος της λίστας (ταυτοποίηση) από το πληροφορικό σύστημα, των συνοδευτικών εγγράφων, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτηση και ανάλογα σε ποιά ζώνη εφάπαξ ποσού ανήκει πληρώνεται ο νεφροπαθής.
 4. Οι τυχόν ενστάσεις εκ μέρους των νεφροπαθών , όπως γίνεται και σήμερα, κατατίθενται από τους ίδιους στις ΠΕΔΙ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εγκύκλιοι του ΕΟΠΥΥ που έχουν εκδοθεί για το θέμα. Τα οφέλη από την εφαρμογή της διαδικασίας είναι τα εξής:

α) ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των αιμοκαθαρόμενων νεφροπαθών

β) εξοικονόμηση ανθρωποωρών και εν τέλει ανθρώπινου δυναμικού. Ο χρόνος που απαιτείται για την παραλαβή και έλεγχο των αιτήσεων των νεφροπαθών μία – μία με άμεση επαφή από τα στελέχη των ΠΕΔΙ, είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από την προτεινόμενη διαδικασία

γ) διαφήμιση για τον Οργανισμό και επίδειξη πιο ανθρώπινου προσώπου.

δ) εξοικονόμηση χώρων για υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών από τις ΠΕΔΙ.

 

Με εκτίμηση

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Γ.ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                        Χ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ